เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “เสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย” 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “เสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย” 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ในการทำผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย Prof. Dr. Wang Huan เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย อาจารย์ ดร.จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Zhang Mingxi ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr.Sun Ningtian ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์วรรณรัตน์ มหาธาราทอง อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรบรรยายดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการและผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์#สุดยอดนักวิชาการจีนศึกษา #KU #Kasetsart #ขงจื๊อ #CIKU #UTCC #TCISM #utcc_tcism

9,902 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *