ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017

ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017 (ศึกษาต่อที่ประเทศจีน) ประเภททุนการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา เข้าเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยจะได้รับทุนสนุบสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ  โดยมี 2 หลักสูตร หลักสูตรการสอนภาษาจีน หลักสูตรวรรณกรรมจีน  ประวัติศาสตร์จีน  ปรัชญาจีน คุณสมบัติผู้ขอทุน นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ใช่สัญชาติจีน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาในประเทศจีน มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 มีคะแนนตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไป *

2,595 total views, 5 views today

การรับบัตรประจำตัวสอบ

*รอบเช้ารับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
*รอบบ่ายรับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 12.30 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

14 total views, no views today