โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อบรมครูสอนภาษาจีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น การอบรมการเขียนพู่กันจีน และ การอบรมเต้นระบำแบบจีน ในการนี้ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มาเป็นผู้ปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน   1,151 total views, 3 views today

1,151 total views, 3 views today

ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017

ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017 (ศึกษาต่อที่ประเทศจีน) ประเภททุนการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา เข้าเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยจะได้รับทุนสนุบสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ  โดยมี 2 หลักสูตร หลักสูตรการสอนภาษาจีน หลักสูตรวรรณกรรมจีน  ประวัติศาสตร์จีน  ปรัชญาจีน คุณสมบัติผู้ขอทุน นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ใช่สัญชาติจีน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาในประเทศจีน มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 มีคะแนนตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไป *

2,595 total views, 5 views today