การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลป์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนทราบ มีรายนามดังนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบันเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 4.

466 total views, 15 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ การศึกษาวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน: ศึกษาเชิงเอกสารจากฐานข้อมูล CNKI โดย ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 📲💻

1,017 total views, 15 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ การตีความระเบียบข้อกำหนดในปัจจุบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าของประเทศจีน โดย ดร.ณฐพร คงจินดามุนี ผู้ให้คำปรึกษาแผนกส่งออกจีน องค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีน ประจำประเทศไทย (CCIC Thailand)

1,014 total views, 15 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ ศาลเจ้า เทพเจ้า และชุมชน : แนวทางการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

6,262 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ กรณีศึกษาเพลงและดนตรีจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 📲💻

5,712 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาง ปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาจีน เเละอาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

5,687 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ มโนทัศน์ “จง (忠)” กับความหมายที่มากกว่าความภักดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

107 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวีดิทัศน์ภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ของไทย (泰国5F文化短视频比赛)

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละโครงการ “อบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา” (Cultural Based Tourism Thailand Online) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ/นิสิตหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ของไทย (泰国5F文化短视频比赛)ดังนี้ เปิดรับสมัครเเละดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citly.me/UpqQg ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565 ทั้งนี้

226 total views, no views today

(ประกาศ) 🇨🇳 ประกาศแจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ ในปีการศึกษา 2022 (International Chinese Language Teachers Scholarship 2022)

(ประกาศ) 🇨🇳 ประกาศแจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ ในปีการศึกษา 2022 (International Chinese Language Teachers Scholarship 2022) โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. ทุนเรียนภาษา 4 สัปดาห์ เริ่มเรียนเดือนธันวาคม 2565 2. ทุนเรียนภาษา (1 ภาคการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566 3. ทุนเรียนภาษา (1 ภาคการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566 (เรียนออนไลน์) 4. ทุนเรียนภาษา (1 ปีการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566 (เรียนออนไลน์)

4,520 total views, 4 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง “สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน”: จีนยุคใหม่กับกระแสการบ่มเพาะเยาวชนจีน โดยอาจารย์วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4,889 total views, no views today