📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12 📚 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 11 หัวข้อ แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ เเละอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 12 หัวข้อ งานวิจัยทางภาษาและภาษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์

26,959 total views, 82 views today

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 – สถาบันขงจื๊อ มก.

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 📚 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 9 หัวข้อ เทียนมิ่ง (天命) : “คำสั่งฟ้า” กับสิทธิ หน้าที่ และจรรยาธรรมในสังคมจีนโบราณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 10

27,661 total views, 82 views today

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版)

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版) 🔹โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร “浓希”农产品集市区 https://www.youtube.com/watch?v=MuBdf6eJWV0 🔹โซน B สีสันตะวันฉาย 中⼩企业创意产品区(OTOP) https://www.youtube.com/watch?v=VMq4OkWiDsc 🔹โซน C เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ⾼科技展区 https://www.youtube.com/watch?v=jcmdIRh8fQg 🔹โซน D สราญรมย์ ชมพฤกษา 花⽊集市区 https://www.youtube.com/watch?v=B7bDHYLbJXo 🔹โซน E ฟินสุดหยุดไม่ได้ Cafe In The Garden 花园咖啡厅 https://www.youtube.com/watch?v=sWJlSyohKoY 🔹โซน F

35,819 total views, 83 views today

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 7 เเละครั้งที่ 8 จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 7 เเละครั้งที่ 8 📚 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 7 หัวข้อ การตรวจแก้งานแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง นักแปลรางวัลสุรินทราชาและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 8 หัวข้อ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานและการศึกษาวิจัยภาษาจีน โดย

1,765 total views, 1 views today

你好!欢迎来到 Bang Kachao! 🌳 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบางกะเจ้า ปีที่ 7 ณ สวนป่าเกดน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

你好!欢迎来到 Bang Kachao! โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบางกะเจ้า ปีที่ 7 ณ สวนป่าเกดน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ️“อบรมหัวข้อพฤติกรรมและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและภาษาจีนพื้นฐาน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย เเละ Mr. Zhang Mingxi ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่สร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนพื้นฐานให้กับชาวบ้านในชุมชนสวนป่าเกด เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน ✌✌ รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ ▶️ https://bit.ly/3GKMICY 4,052 total views, 1 views today

4,052 total views, 1 views today

ภาพบรรยากาศโครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 3 เเละครั้งที่ 4 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565)

📝 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาดังนี้ 1. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 3 หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกจีน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 4 หัวข้อ คฤหัสถ์โพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายาน โดย ดร.ทศพร คุ้มภัย ประธานกรรมการมูลนิธิเมตตาคุณธรรมสถาน 🙏🏻🙏🏻 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา #บรรยายวิชาการ

3,925 total views, no views today

ประมวลภาพกิจกรรมของสถาบันขงจื๊อ มก. ในงาน 🏠 OPEN HOUSE 2022 วันเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน 🏠 OPEN HOUSE 2022 วันเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 “งานไม่ใหญ่แน่นะวิ” ประมวลภาพกิจกรรมการเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษแบบจีน การเป่าสีด้วยหมึกจีน การถักเชือกจีน และถ่ายรูปกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเเละภาษาจีนธุรกิจในชุดฮั่นฝู #เปิดบ้านมนุษยศาสตร์65 #เกษตรศาสตร์ #ขงจื๊อ #ciku #ภาษาจีน 5,219 total views, no views today

5,219 total views, no views today

ภาพบรรยากาศโครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 1 เเละครั้งที่ 2 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565)

📝 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาดังนี้ 1. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 1 หัวข้อ การตีความระเบียบข้อกำหนดในปัจจุบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าของประเทศจีน โดย ดร.ณฐพร คงจินดามุนี ผู้ให้คำปรึกษาแผนกส่งออกจีน องค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีน ประจำประเทศไทย (CCIC Thailand) 2. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน: ศึกษาเชิงเอกสารจากฐานข้อมูล CNKI โดย ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน

1,748 total views, 1 views today

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ Chen Xiangwen จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่

141,182 total views, 1 views today