วิธีตรวจสอบผลการสอบวัดความสามารถภาษาจีน (HSK และ HSKK)

  1. กำหนดการประกาศผลสอบ

            1.1 สามารถตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์ได้ประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ

     1.2 สามารถรับผลสอบตัวจริงประมาณ 2 เดือนหลังจากวันสอบ

  1. วิธีการตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์

2.1  เข้าเว็บ http://www.chinesetest.cn

2.2  กรอกรายละเอียด

– เลขประจำตัวผู้สอบ

– ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

– code (ที่ได้จากการสุ่มของระบบ)

 3. กำหนดการรับผลสอบตัวจริง

3.1 สำหรับผู้แจ้งความประสงค์จะจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์(แบบ EMS)ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร   สถาบันฯ จะจัดส่งผลสอบให้โดยเร็วที่สุดไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

3.2 สำหรับผู้รับผลสอบด้วยตนเอง จะต้องมารับผลสอบที่สถาบันฯ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยหากมีผู้มารับแทนต้องแสดงหลักฐานเอกสารของสมัครแก่เจ้าหน้าที่เช่น ใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

 

*หมายเหตุ

  1. สถาบันฯ จะเก็บผลสอบไว้ให้เพียง 2 ปี หลังจากสอบเท่านั้น
  2. หากผลสอบตัวจริงสูญหาย ผู้สมัครต้องติดต่อไปยัง Chinese Testing International Co.,Ltd. (http://www.chinesetest.cn/linkusm.do) ด้วยตนเอง เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้มีอำนาจในการออกผลสอบ

156,470 total views, 87 views today