แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านจีนศึกษา และพร้อมให้บริการวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาภาษา เผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน

ปณิธาน (Pledge)

สถาบันขงจื๊อ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านจีนศึกษาและให้บริการวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่สังคมไทย

พันธกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนให้แก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

ค่านิยมหลัก (Core Values)

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน

คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน มีศักยภาพในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

C มาจาก Confucianism หมายถึง คำสอนของขงจื๊อ

I มาจาก Intercultural หมายถึง ระหว่างวัฒนธรรม

K มาจาก Knowledge หมายถึง การมีความรู้

U มาจาก Understanding หมายถึง การมีความเข้าใจ

เอกลักลักษณ์สถาบันขงจื๊อ (Uniqueness)

ศูนย์ความรู้และบริการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

อัตลักษณ์ขงอสถาบันขงจื๊อ (Identity)

สำนักนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)

5,929 total views, 4 views today