HSK คืออะไร

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
หน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม

การสอบ HSK ดีอย่างไร

  1. ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป
  2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
  3. ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

*นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสามารถใช้ผลสอบ HSK ระดับ 1,2 และ 3 ขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 01362101 Chinese I , 01362102 Chinese II , 01362201 Chinese III โดยได้รับหน่วยกิต

ควรเลือกสอบระดับใด

ระดับ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจในประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 40 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.การฟัง20 ข้อประมาณ 15 นาที100
2.การอ่าน20 ข้อ17 นาที100
รวม40 ข้อประมาณ 32 นาที200

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในประโยคง่ายๆ สื่อสารใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 55 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.การฟัง35 ข้อประมาณ 20 นาที100
2.การอ่าน25 ข้อ22 นาที100
รวม60 ข้อประมาณ 42 นาที200

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.การฟัง40 ข้อประมาณ 35 นาที100
2.การอ่าน30 ข้อ30 นาที100
3.การเขียน10 ข้อ15 นาที100
รวม80 ข้อประมาณ 80 นาที300

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.การฟัง45 ข้อประมาณ 30 นาที100
2.การอ่าน40 ข้อ35 นาที100
3.การเขียน15 ข้อ25 นาที100
รวม100 ข้อประมาณ 90 นาที300

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรมสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.การฟัง45 ข้อประมาณ 30 นาที100
2.การอ่าน45 ข้อ40 นาที100
3.การเขียน10 ข้อ40 นาที100
รวม100 ข้อประมาณ 110 นาที300

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป (ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)คะแนน
1.ฟังเข้าใจ50 ข้อประมาณ 35 นาที100
2.อ่านเข้าใจ50 ข้อ45 นาที100
3.การเขียน1 ข้อ45 นาที100
รวม101 ข้อประมาณ 135 นาที300

หมายเหตุ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

คะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

 

179,590 total views, 113 views today