📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年3月入学)

📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年3月入学) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. 一学期研究生 1 เทอม
2. 一学年汉语研修线上 1 ปีการศึกษา แบบออนไลน์
3. 一学期汉语研修线上 1 เทอม แบบออนไลน์

(พูด) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนมีนาคม 2567 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเพื่อพิจารณาได้ที่ https://shorturl.asia/on1N8
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.
🔺โดยมีเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก.
เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน
เงื่อนไข : ผลการเรียนไม่น้อยกว่า GPA 2.50 และไม่มี F ในผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
2. สำหรับนิสิต มก. เรียนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือก
เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน
เงื่อนไข : ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาจีน 2 รายวิชาขึ้นไป โดยได้เกรดไม่น้อยกว่า C+
3. สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณา :
สำเนาใบประกาศนียบัตรการเข้าอบรมภาษากับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เงื่อนไขเอกสารประกอบ : เคยเข้ารับการอบรมภาษาจีนจากสถาบันขงจื๊อไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
🔺หลังจากได้แจ้งความจำนงค์ยื่นสมัครขอทุนแล้ว ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะออกเอกสารการขอทุนให้ ดังนี้
1. 就读证明 (ใบรับรองการศึกษา)
2. 推荐信 (จดหมายแนะนำ)
🔺ในการนี้ สถาบันขงจื๊อฯ จะส่งไฟล์เอกสาร (PDF) 2 รายการดังกล่าวข้างต้น ให้กับผู้สมัครขอรับทุนทางอีเมล์ที่ท่านเเจ้งไว้ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566 หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้ว ผู้สมัครขอรับทุนต้องดำเนินการยื่นสมัครทางเว็ปไซต์ cis.chinese.cn ซึ่งต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ อาทิ ผลสอบ HSK HSKK ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองวุฒิการศึกษาและแผนการเรียน เพื่อดาวน์โหลดลงระบบการสมัครทางเว็ปไซต์ให้เสร็จก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทางสถาบันขงจื๊อฯ จะได้ดำเนินการต่อไปในระบบ
🔺อนึ่ง การออกเอกสารดังกล่าวจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าผู้สมัครจะสามารถได้รับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครอย่างละเอียดในเอกสารแนบ (PDF) https://shorturl.asia/EXvAe
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม คุณเบญจมินทร์ ใจนิล เบอร์ติดต่อ 092-878-3554

4,311 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *