พิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข CA 329 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยมี Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน เป็นวิทยากร
ในวันแรกของการฝึกอบรม ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เเก่ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ นายเอกชัย บุดสีนนท์ ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ รวมถึงผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เเก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย และอาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย24,512 total views, 3 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *