ภาพบรรยากาศโครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 3 เเละครั้งที่ 4 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565)

📝 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาดังนี้
1. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 3 หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกจีน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 4 หัวข้อ คฤหัสถ์โพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายาน โดย ดร.ทศพร คุ้มภัย ประธานกรรมการมูลนิธิเมตตาคุณธรรมสถาน

🙏🏻🙏🏻 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

4,052 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *