📣📢 ประกาศเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 42

📣📢 ประกาศเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 42 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และ จะเริ่มเรียนวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ขั้นตอนการสมัครเรียนดังนี้ 📍 1. สมัครด้วยตนเอง 🔸 กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ) 🔸 สำเนาบัตรประชาชน 🔸 ชำระค่าสมัครเรียน (ด้วยเงินสด) ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📍 2. สมัครเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) 🔸 กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ >>>>> https://bit.ly/2YHV1XB

14,242 total views, no views today

📣📢 ประกาศ ตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) และวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง) ประจำปี 2562

📣📢 ประกาศ ตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) และวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง) ประจำปี 2562 ขอชี้เเจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ 3. เเผนที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ หมายเหตุ 1. ผู้เข้าสอบควรดูห้องสอบเเละเลขที่นั่งสอบในบัตรประจำตัวผู้สอบ ได้ที่ www.confucius.human.ku.ac.th 2. ผู้สอบจะต้องเเต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าเเตะเข้าห้องสอบ 3. ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องสอบได้ตั้งเเต่วันที่ 1-10

16,283 total views, 1 views today

ประมวลภาพกิจกรรม :โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน”

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางการผลิตผลผลงานทางวิชาการ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์ ตำรา โครงการวิจัย ฯลฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 13,950 total views, no views today

13,950 total views, no views today

ประกาศ *ตารางเรียนหลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 41 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

ประกาศ *ตารางเรียนหลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 41 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* 9,861 total views, no views today

9,861 total views, no views today

ประกาศ :เปิดรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน”เพิ่มเติมจำนวน 15 ที่นั่ง เท่านั้น!

ประกาศ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📣📢 เปิดรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” เพิ่มเติมจำนวน 15 ที่นั่ง เท่านั้น! 5,989 total views, 1 views today

5,989 total views, 1 views today

ประกาศ 📣📢 เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงห้องบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน”

ประกาศ 📣📢 เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงห้องบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.300-12.00 น. ดังนี้ จากเดิมห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนเเปลงเป็นห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,910 total views, no views today

1,910 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 :หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” โดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣📢 แบบลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” โดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>>>> https://bit.ly/2TENfi8

298,972 total views, 145 views today

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ Chen Xiangwen จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่

141,301 total views, 1 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 เเละจะสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง)ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) เเบบฟอร์มการสมัครสอบ 5,968 total views, no views today

5,968 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 เเละจะสอบวัดระดับดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) เเบบฟอร์มการสมัครสอบ 6,449 total views, no views today

6,449 total views, no views today