สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office of Chinese Language Council International: TOCLCI หรือ HANBAN: ฮั่นปั้น) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องสมุด และห้องเรียน 4 ห้อง มีหนังสือภาษาจีนกว่า 5,000 เล่ม และมีสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนอีกเป็นจำนวนมาก มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศกว่า 10 คน

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการดังต่อไปนี้

• จัดอบรมครูสอนภาษาจีนแก่อาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
• จัดอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานให้แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
• จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
• จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
• จัดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK&HSKK)
• ให้บริการหนังสือและสื่อมัลติมีเดียภาษาจีนแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
• ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-5566-8 ต่อ 2 ต่อ 5
โทรสาร. 0-2579-0726
สถานที่ตั้ง คณะมนุษยศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 201
เว็บไซต์ http://www.confucius.human.ku.ac.th
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/ciku.th
เว็บเพจ https://www.facebook.com/ConfuciusKU

9,162 total views, 5 views today