แนะนำหลักสูตร

ภาษาจีนระดับต้น 1

ศึกษาพินอิน การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ สำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำตัวแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูดเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานหรือมีเพียงเล็กน้อย

ภาษาจีนระดับต้น 2-5

ศึกษาไวทยากรณ์จีนอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนวงศ์คำศัพท์ สำนวนบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการแลกเงิน การสอบถามอาชีพ อายุ การซื้อของ การต่อรองราคา การถามทาง การหาหมอ การหาบ้านเช่า การพูดคุยรู้เรื่องงานอดิเรก ฯลฯ ฝึกทักษะฟัง-พูด อ่านและเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง-พูดเป็นหลัก(ความสามารถทางภาษาจีนเทียบเท่า HSK 1 – 2)

ภาษาจีนระดับกลาง 1-10

ศึกษาไวทยากรณ์จีนในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนวงศ์คำศัพท์ สำนวนบทสนทนา รวมทั้งฝึกทักษะการอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ สามารถแสดงทัศนคติและความคิดเห็นเป็นภาษาจีนได้ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน (ความสามารถทางภาษาจีนเทียบเท่า HSK 3 – 4)

ภาษาจีนระดับสูง 1-10

สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปรายและวิเคราะห์ในหัวข้อเฉพาะทาง เข้าใจความแตกต่างของสำเนียงภาษาจีนกลางและภาษาจีนถิ่น รวมทั้งเข้าใจสำนวน สุภาษิต คำพังเพยจีน บุคคลและเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์จีน (ความสามารถทางภาษาจีนเทียบเท่า HSK 5 – 6)

หมายเหตุ

  1. ทุกหลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง
  2. ผู้เรียนขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือมาเรียนร้อยละ 80 จึงมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร
  3. ค่าอบรมรวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
  4. หากผู้เรียนไม่ทราบว่าจะเรียนระดับใด ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับเพื่อจัดชั้นเรียนได้ หรือสามารถดูแบบเรียนเพื่อเลือกระดับได้
  5. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมหากมีผู้เรียนไม่ถึง 10 คนต่อห้อง โดยจะคืนค่าเรียนให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันฯ
  6. ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนหลักสูตรหรือเปลี่ยนเวลาในการอบรม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในสัปดาห์แรกที่เปิดสอน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  7. การดรอปเรียนต้องทำภายในสัปดาห์แรกของการเปิดอบรมและต้องใช้สิทธิ์ในการเรียนภายใน 4 เดือน

สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนสาธิต นิสิตบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าสถาบันฯ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ จะได้ส่วนลด 200 บาท

31,620 total views, 13 views today