แผนที่สถาบัน

ที่อยู่สถาบัน

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ตั้งสถาบัน

คณะมนุษยศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2

หมายเลขโทรศัพท์: 02-579-5566-8 ต่อ 2202

เว็บไซต์: http://www.confucius.human.ku.ac.th

E-Mail: ciku_th@yahoo.com

Facebook