HSKK คืออะไร

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน HSK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ซึ่งการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม

การสอบ HSKK ดีอย่างไร

 1. ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะภาษาต่อไป
 2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
 3. ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ควรเลือกสอบระดับใด

 1. ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย
  ฟัง-พูดฟัง-ตอบคำถามตอบคำถามระยะเวลาสอบ (นาที)คะแนนรวมคะแนนผ่าน
  15 ข้อ10 ข้อ2 ข้อ1710060
 2. ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 900 คำเป็นอย่างน้อย
  ฟัง-พูดเล่าเรื่องจากภาพตอบคำถามระยะเวลาสอบ (นาที)คะแนนรวมคะแนนผ่าน
  10 ข้อ2 ข้อ2 ข้อ2110060
 3. ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพทื 3,000 คำเป็นอย่างน้อย
  ฟัง-เล่าซ้ำการอ่านตอบคำถามระยะเวลาสอบ (นาที)คะแนนรวมคะแนนผ่าน
  3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ2410060

 

30,430 total views, 30 views today