ขั้นตอนการรับสมัครสอบHSK

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง

ที่สถาบันฯ ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์  9.00 – 16.00 น.  พักเที่ยง 1 ชั่วโมง )

 1. สมัครทางไปรษณีย์  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบมาที่

                 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 3 – 4 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อมาตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ตามช่องทางดังต่อไปนี้

                    –  ทางอีเมลล์ ciku_th@yahoo.com

–  โทรศัพท์ 02 -579 -5566 ต่อ 2202

หลังจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และพบข้อผิดพลาด เช่น รูปถ่ายไม่ใช่ขนาดตามที่กำหนด เอกสารการชำระเงินไม่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังอีเมมล์        ที่แจ้งไว้ (กรุณาเขียนอีเมลล์ให้ชัดเจน) หากต้องแก้ไขต้องแก้ไขก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น จึงจะถือว่าการสมัครสำเร็จและมีสิทธิ์เข้าสอบได้

เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ  

 1. ใบสมัครสอบ ( ดาวน์โหลดใบสมัคร )
 2. รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว เท่านั้น จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปหน้าตรงที่เป็นทางการ ไม่สวมแว่นตาและไม่สวมเครื่องประดับ โดยเขียนชื่อภาษาอังกฤษด้านหลังรูป
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานชำระค่าธรรมเนียม กรุณานำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงและทำสำเนาเก็บไว้ (กรณีชำระผ่านทางธนาคาร)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)

ระดับ 1                  500     บาท

ระดับ 2                  700     บาท

ระดับ 3                  900     บาท

ระดับ 4                  1,200     บาท

ระดับ 5                  1,600     บาท

ระดับ 6                  2,000     บาท

 

ขั้นตอนการรับสมัครสอบ
วันสอบที่ จัดสอบHSK ระดับ 1-6 เท่านั้น

 

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในทักษะด้านการพูด (ระดับกลาง) (HSKK) 

ระดับกลาง     700     บาท

 

ค่าจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

50 บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยต้องชำระเพิ่มเติมพร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบเท่านั้น

(หากมีการจัดส่งผลสอบแล้วเอกสารถูกตีกลับ สถาบันฯจะไม่ทำการจัดส่งเอกสารอีกครั้งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

 

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 1. ด้วยตนเอง ที่สถาบันขงจื๊อฯ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ทางธนาคาร โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ชื่อบัญชี “ค่าสมัครสอบภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก” เลขที่ 043-7-21253-3

 

การรับบัตรเข้าห้องสอบ

1.วันรับบัตรประจำตัวสอบ

1.1 รับด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันขงจื๊อฯได้ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ

1.2 รับวันสอบ โดยตรวจสอบสถานที่รับบัตรทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค และไลน์ของสถาบันฯ อีกครั้ง

(ท่านต้องมารับบัตรประจำตัวผู้สอบตามระยะเวลาที่กำหนด)

2.หลักฐานการรับบัตรประจำตัวสอบ

2.1 บัตรประชาชน

2.2 หลักฐานการชำระเงิน

* หมายเหตุ 

 1.  หากสมัครสอบ 2 ระดับ ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุด (รูปถ่าย 4 รูป สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และใบสมัครอย่างละ 2 ใบ )
 2.  หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน เช่น รูปถ่ายไม่ใช่ขนาดที่กำหนด ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงตามที่ระเบียบเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบกำหนด  สถาบันฯ จะไม่พิจารณาการรับสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยหากมีการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมาแล้วผู้สมัครต้องมารับคืนที่สถาบันฯ
 3.  สถาบันฯ จะไม่จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทางไปรษณีย์ ท่านต้องมารับบัตรประจำตัวสอบเอง
 4.  หากมีข้อผิดพลาดเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องแจ้งสถาบันฯ ก่อนวันปิดรับสมัครไม่เช่นนั้นทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า  ธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ
 5.  การแจ้งขอยกเลิกการสมัครสอบต้องแจ้งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถขอรับคือค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ โดยต้องมารับคืนที่สถาบันฯ และทาง  สถาบันฯ จะไม่ทำการโอนคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6.  ผู้สมัครต้องมีหน้าที่เก็บบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์
 7. นกรณีที่ผู้สมัครโอนเงินมาหลังวันปิดรับสมัคร หรือเอกสารไม่ครบก่อนวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบต้องมารับเงินคืนด้วยตนเองเท่านั้น

 

60,447 total views, 60 views today