ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวีดิทัศน์ภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ของไทย (泰国5F文化短视频比赛)

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละโครงการ “อบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา” (Cultural Based Tourism Thailand Online) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ/นิสิตหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ของไทย (泰国5F文化短视频比赛)ดังนี้

เปิดรับสมัครเเละดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citly.me/UpqQg ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สถาบันฯ จะเเชร์สิทธิ์อัพโหลดผลงานให้กับผู้เข้าประกวดผ่านทางอีเมลที่ท่านได้เเจ้งไว้
ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

503 total views, 4 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *