(ประกาศ) 🇨🇳 ประกาศแจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ ในปีการศึกษา 2022 (International Chinese Language Teachers Scholarship 2022)

(ประกาศ) 🇨🇳 ประกาศแจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ ในปีการศึกษา 2022 (International Chinese Language Teachers Scholarship 2022) โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ทุนเรียนภาษา 4 สัปดาห์ เริ่มเรียนเดือนธันวาคม 2565
2. ทุนเรียนภาษา (1 ภาคการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566
3. ทุนเรียนภาษา (1 ภาคการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566 (เรียนออนไลน์)
4. ทุนเรียนภาษา (1 ปีการศึกษา) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2566 (เรียนออนไลน์)

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมีนาคม 2566 นี้ ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเพื่อพิจารณาได้ที่ https://forms.gle/EDbKckLzVaHJ3NeA7 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

โดยมีเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก.เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน
เงื่อนไข : ผลการเรียนไม่น้อยกว่า GPA 2.75 และไม่มี F ในผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
2. สำหรับนิสิต มก. เรียนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน
เงื่อนไข : ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาจีน 2 รายวิชาขึ้นไป โดยได้เกรดไม่น้อยกว่า B
3. สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบประกาศนียบัตรการเข้าอบรมภาษากับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เงื่อนไขเอกสารประกอบ : เคยเข้ารับการอบรมภาษาจีนจากสถาบันขงจื๊อไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

หลังจากได้แจ้งความจำนงค์ยื่นสมัครขอทุนแล้ว ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะออกเอกสารการขอทุนให้ ดังนี้
1. 就读证明 (ใบรับรองการศึกษา)
2. 推荐信 (จดหมายแนะนำ)

ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนต้องมารับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้ว ผู้สมัครขอรับทุนต้องดำเนินการยื่นสมัครทางเว็ปไซต์ cis.chinese.cn ซึ่งต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ อาทิ ผลสอบ HSK HSKK ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองวุฒิการศึกษาและแผนการเรียน เพื่อดาวน์โหลดลงระบบการสมัครทางเว็ปไซต์ให้เสร็จก่อนวันที่ 5 กันยายน 2565 เพื่อทางสถาบันขงจื๊อฯ จะได้ดำเนินการต่อไปในระบบ

อนึ่ง การออกเอกสารดังกล่าวจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าผู้สมัครจะสามารถได้รับทุนการศึกษา
กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครอย่างละเอียดในเอกสารแนบ (PDF) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม คุณเบญจมินทร์ ใจนิล เบอร์ติดต่อ 092-878-3554

https://drive.google.com/…/144zGJPSAB0TQUtfBOQk…/view…
หรือ
https://drive.google.com/…/1qKhA5pqUyP9yXYD4gbZ…/view…

4,242 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *