📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ปี 2563

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

🔷 หัวข้อ “บทบาทของภาษาจีนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์” โดยคุณชวลิต เหมวัน (วิศวกรบริหารโครงการแผนกประกันคุณภาพบริษัท SAIC MOTOR-CP จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ MG ประเทศไทย) เวลา 09.00-12.00 น.
🔷 หัวข้อ “การสอนภาษาจีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” (การออกแบบหลักสูตร/เนื้อหาที่ใช้การสอน /เทคนิค รูปแบบและวิธีการสอน) โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ (คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เวลา 13.00-16.00 น.

📆 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/JlHB2 ภายในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

3,584 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *