ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 :หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” โดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣📢 แบบลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน” โดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>>>> https://bit.ly/2TENfi8 <<<<< หรือ สแกน QR CODE 📍 การบรรยายวิชาการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีวิจัย การเขียนตำรา งานแปลและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน อีกทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาภาษาจีน 📍 การบรรยายวิชาการจัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📍 รับผู้เข้าฟังบรรยายจำนวน 50 ท่าน เท่านั้น!

261,723 total views, 18 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *