ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3

บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ Chen Xiangwen จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป

141,227 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *