ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3

บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ Chen Xiangwen จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป

133,970 total views, 23 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *