ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017

ทุนสถาบันขงจื๊อ 2017 (ศึกษาต่อที่ประเทศจีน)

ประเภททุนการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

เข้าเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยจะได้รับทุนสนุบสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ  โดยมี 2 หลักสูตร

 1. หลักสูตรการสอนภาษาจีน
 2. หลักสูตรวรรณกรรมจีน  ประวัติศาสตร์จีน  ปรัชญาจีน

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ไม่ใช่สัญชาติจีน
 4. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาในประเทศจีน
 5. มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 มีคะแนนตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไป *
 6. มีผลสอบ HSKK (ระดับใดระดับหนึ่ง)*

หมายเหตุ * ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK, HSKK มีอายุไม่เกิน 2 ปี

 

ประเภททุนการศึกษา 4 สัปดาห์

เข้าเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับทุนสนุบสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ  โดยมี 2 หลักสูตร

 1. หลักสูตรฝึกอบรมการแพทย์แผนจีน วัฒนธรรมไทเก๊ก
 2. หลักสูตรภาษาจีนและสัมผัสประสบการณ์ครอบครัวจีน (ภาคปฏิบัติ)

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 1. สถานภาพ

1.1    อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นผู้เรียนภาษาจีนกับสถาบันขงจื๊อ         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 24 ชั่วโมงขึ้นไป

1.2    ศิษย์เก่าหรือนิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน

1.3    บุคคลทั่วไปที่เคยเรียนภาษาจีนกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 3 เดือน   และได้รับใบประกาศนียบัตร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ไม่ใช่สัญชาติจีน
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาในประเทศจีน
 4. มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ระดับใดระดับหนึ่ง)*

หมายเหตุ * ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มีอายุไม่เกิน 2 ปี

ขั้นตอนและเวลาในการยื่นขอทุนผ่าน สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครได้ที่ตึกมนุษศาสตร์ 2 ชั้น 2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 ( ปิดรับเอกสารเวลา16.30 ) เพื่อทางสถาบันฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยื่นขอทุนต่อสถาบันขงจื๊อสำนักงานใหญ่ต่อไป

เอกสารในการสมัครขอทุน  ได้แก่

 • สำเนาหน้าพลาสสปอร์ต
 • ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
 • ใบผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองสถานภาพการเป็นนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ ( สำหรับผู้กำลังศึกษา )
 • สำเนาผลผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
 • สำเนาผลสอบ HSKK

 

 1. หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครต้องมารับ “จดหมายแนะนำ” และ “ใบรับรองจากสถาบันขงจื๊อ” ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

 

 1. ผู้สมัครนำเอกสารอัพโหลดขึ้นบนเวปเซต์ http://cis.chinese.cn/account/login ในวันที่ 23 – 27 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B8rp-ZonqFv_VHR6QTVPVnhqdkE

 

 

23,255 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *